DANH MỤC THIẾT BỊ DỰ PHÒNG THAY THẾ CỦA MOTOROLA

18:22 - 06/01/2021

    S/N  MANUFACTURE  Serial number  QttStatus
     1  MOTOROLA PART     zp097x077r    1OK
     2  MOTOROLA PART     zp095b5311    1OK