DANH MỤC THIẾT BỊ DỰ PHÒNG THAY THẾ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC

18:18 - 06/01/2021

    S/N

MANUFACTURE

   Serial number      Qtt

Status

1

Rec Lorain792445201

 FAULT

2

Rec Lorain79243468 1

 OK

3

Rec Lorain795256186  1

 OK

4

Rec Lorain795259668   1

 OK

5

Rec Lorain79243415      1

 OK

6

Rec Lorain7922067     1

 OK

7

Rec Lorain795260814

   1

      OK

8

Rec Lorain79231780    1

 OK

9

POWER DELTA

ZZ198M07ZA

        1OK ON SHEFL

10

SAFT POWER SYSTEMSB00639180000 1O